Česky  |  English  |  Deutsch
skupina společností
 
 
Výzkum a vývoj telematických systémů
a poskytování služeb
v oblasti dopravní telematiky.

Informační systém pro podporu přepravy nebezpečných nákladů

Systém pro podporu přepravy nebezpečných nákladů má za cíl sledovat a kontrolovat přepravu nebezpečného nákladu. Takové náklady jsou dnes a denně přepravovány po silniční síti a při havárii často způsobují kontaminaci životního prostředí, mnohdy i přírodní katastrofy. Snaha předejít takovým nešťastným událostem dala vzniknout požadavkům na informační systém zahrnující:

  • monitorování polohy a stavu vozidel (tj. informace o poloze vozidla, stavu převáženého materiálu, atd.)
  • v případě havárie odeslání informací nejbližšímu centru tísňového volání, které by mělo distribuovat odpovídající informace příslušným složkám IZS (Integrovaného Záchranného Systému) pro další nezbytný zásah

Hlavním cílem propojení systémů přepravy nebezpečných nákladů se Systémem tísňového volání eCall je sjednocení využití center tísňového volání (PSAP).

Nový systém vzniklý integrací obou systémů bude zahrnovat nejen vozidla přepravující nebezpečný náklad, ale především všechna vozidla vybavená eCall vozidlovou jednotkou, která by následkem nehody nebo manuální aktivací řidičem odeslala odpovídající minimální data MSD (Minimum Set of Data) do integrovaného centra tísňového volání, centrum tísňového volání by tak sloužilo jako podpora účastníkům silniční nehody. eCall je projekt, který si klade za cíl zajistit včasný zásah záchranných složek při dopravní nehodě a podstatně tak snížit nehodovost na evropských silnicích. Vozidlové jednotky budou sloužit taktéž jako tzv. černá skříňka.

Začlenění OBU jednotky systému pro sledování nebezpečných věcí do systému eCall může být realizováno různými hardwarovými řešeními OBU jednotky v závislosti na prioritě přepravované nebezpečné látky:

  • Nízká priorita - standardní řešení společné pro všechny OBU jednotky systému eCall. Funkce systému odpovídají pouze základním funkcím sytému eCall.
  • Střední priorita – integrace lehkého klienta a eCall OBU jednotky. OBU jednotka je tvořena lehkým klientem pro sledování přepravy a zároveň eCall OBU jednotkou pro zachování nutných funkcí systému eCall. Jednotka přenáší v reálném čase (real-time) své polohové informace prostřednictvím bezdrátové technologie na server. Dispečerské stanoviště bude znát přesnou polohu přepravovaného nákladu v každém časově definovaném okamžiku bez ohledu na to, zda došlo k nehodě nebo bylo manuálně vyvoláno tísňové volání.
  • Vysoká priorita - integrace eCall OBU jednotky a silného klienta. Pro účel sledování nebezpečných věcí s nejvyšší prioritou bylo navrženo komplexní řešení spojení eCall OBU jednotky se silným klientem. Obdobně jako u lehkého klienta, standardní funkce systému eCall jsou zajištěny přítomností eCall OBU jednotky. Hlavní funkcí kromě možností sledování je přítomnost GUI a vlastní navigace na straně OBU. Klientská část silného klienta si zachovává vlastní autonomii.

Systém pro sledování přepravy nebezpečných nákladů je řešen souběžně dalšími státy Evropské komise v rámci projektu CONNECT. V rámci této spolupráce jsou prováděny nezbytné kroky k dosažení interoperability systémů všech zúčastněných zemí v rámci celé EU.